ISSN 0371-0874, CN 31-1352/Q

引用本文

钟慧, 李带瑛, 王苏樱, 陈洁仪, 陈佳欣, 谭笑, 王月恒, 谢宇晨, 朱东兴. 丹参酮IIa通过NF-κB和β-catenin信号通路抑制血管钙化[J]. 生理学报 2022; 74 (6): 949-958.

ZHONG Hui, LI Dai-Ying, WANG Su-Ying, CHEN Jie-Yi, CHEN Jia-Xin, TAN Xiao, WANG Yue-Heng, XIE Yu-Chen, ZHU Dong-Xing. Tanshinone IIa attenuates vascular calcification through inhibition of NF-κB and β-catenin signaling pathways. Acta Physiol Sin 2022; 74 (6): 949-958 (in Chinese with English abstract).