ISSN 0371-0874, CN 31-1352/Q

Editorial Board

Editor-in-Chief
GUAN You-Fei (China)

Deputy Editor-in-Chief
CHEN Yan (China)
GAO Feng (China)
LU Li-Min (China)
LUO Zi-Qiang (China)
WANG Shi-Qiang (China)
WANG Yun (China)
ZHENG Ping (China)
ZHU Jin-Xia (China)

The Editorial Board
CHEN Li-Hong (China)
CHEN Zhi-Hua (China)
DONG Zheng(USA)
GAO Lu (China)
GU Zhi-Feng (China)
HAN Wei-Ping(Singapore)
HE Jin-Han (China)
HU Ji (China)
HU Qing-Hua* (China)
HUANG Yu (China)
KONG Wei* (China)
LAN Hui-Yao (China)
LI Xiao-Guang* (China)
LI Ying-Xian (China)
LI Yu* (China)
LIANG Xiao-Wen(Australia)
Lin Mo-Jun* (China)
LIU Bao-Hua (China)
LIU Hui-Rong* (China)
LIU Jing* (China)
LIU Ling-Bo (China)
LIU Rui-Sheng(USA)
LIU Su-Mei*(USA)
MA Li-Jun(USA)
NI Xin* (China)
NIE Jing* (China)
RONG Wei-Fang* (China)
SHEN Shu-Quan(USA)
SUN Jin-Peng* (China)
WANG Hai-Bing* (China)
WEN Fu-Qiang* (China)
XU Guang-Yin* (China)
YANG Bin*(UK)
YANG Qing-Wu* (China)
YIN Dong-Min* (China)
YU Xiao (China)
ZANG Meng-Wei(USA)
ZANG Wei-Jin* (China)
ZHANG Chun (China)
ZHANG Xing (China)
ZHANG Ying (China)
ZHANG Yong (China)
ZHANG You-Yi* (China)
ZHOU Jia-Wei* (China)
ZHOU Yi (China)
ZHU Jing-Ning* (China)
ZOU Ming-Hui(USA)

* Standing editors